காலம் செல்லச் செல்ல, பதிவு செய்தவற்றைப் பாதுகாப்பதற்கான அவசியம் அதிகரிக்கவே. Written in cuneiform: cuneiform script, cuneiform writing. Their standardized writing system is called Cuneiform. script was cracked when Henry Rawlinson discovered the Behistun Inscription, which contained the clues he. எழுத்துக்கள், பாபிலோன் ராஜாவாகிய நபோனிடஸின் மூத்த மகன் பெல்ஷாத்சார் என அடையாளம் காட்டுகின்றன. Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. எழுத்துப் பட்டியல்களில் இந்த மிருகம் [ஒட்டகம்] குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது; பல முத்திரைகளில் இதன் உருவம் காணப்படுகிறது; [அதாவது, ஆபிரகாமுடைய காலத்திற்குள்] இந்த மிருகம் மெசொப்பொத்தாமியாவை அடைந்திருக்க வேண்டுமெனத் தெரிகிறது.”. tablets unearthed in the Middle East present an imperfect history, மேலும், மத்திய கிழக்கில் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட லட்சக்கணக்கான. [களிமண் பலகை XI] பேரளவில் முழுமையாக சிதையா நிலையில் இருப்பதால், சித்திர எழுத்து முறையில் ஜலப்பிரளய கதையின் முழு விளக்கத்தையும் அநேகமாய் அளிப்பதாயிருக்கிறது.”—என்சைக்ளோபீடியா ஜுடேய்க்கா (Encyclopœdia Judaica). existed side by side with alphabetic writing. The script was in active use from the early Bronze Age until the beginning of the Common Era. The huge number of Tamil speaking people cutting across countries, the birth and growth of the language, the letters, the rules, the sound variations and the origin of special characters, symbols for Tamil calendar, Tamil numbers, time, land and cultural divisions, and coinage of words have also been dealt with. அவர் பல வெற்றிகரமான திரைப்படங்களுக்கு திரைக்கதை எழுதியுள்ளார். 15-10-10 Dear Friends. texts that have been found were written on clay tablets. எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தாமல் விட்டுவிட்டனர். text apparently refers to some mental disorder on Nebuchadnezzar’s part, உதாரணத்திற்கு அவர் குறிப்பிடுகிறார்: “நேபுகாத்நேச்சாருக்கு ஏதோ மனக் கோளாறு இருந்ததாகவும், அவர் பாபிலோனை புறக்கணித்து அதைவிட்டு சென்றதாகவும், புத்தகசுருள் துண்டு ஒன்று குறிப்பிடுவதாகத் தெரிகிறது.”, People living in Mesopotamia, such as the Sumerians and the Babylonians, used, மெசொப்பொத்தாமியாவில் வாழ்ந்த சுமேரியர், பாபிலோனியர் போன்ற மக்கள். Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). Having the form of a wedge; wedge-shaped. texts that discuss people and events mentioned in the Scriptures. There are many synonyms of Cuneiform which include Autograph, Calligraphy, Chirography, Hand, Handwriting, Hieroglyphics, Longhand, Scrawl, Scribble, Script, Shorthand, Print, etc. Ito ay nakikilala sa pamamagitan ng mga hugis na hugis ng kalso sa mga tabletang luwad, na ginawa sa pamamagitan ng isang mapurol na tambo para sa isang stylus. Having the form of a wedge; wedge-shaped. the eldest son of Nabonidus, king of Babylon. Find more German words at wordhippo.com! structure in Tamil and its primate relation with sumerian cannot be much different and so my apprehension on the transliteration adopted by linguist without the base knowledge of the Tamil. While Sumerian literature has been studied for more than a century, it has been a surprise to me that while it was recognized it is neither Indo-European nor Semitic, it has not been recognized as Tamil but certainly an Archaic form of it. எழுத்துகள், மற்றொரு பைபிள் பதிவை உறுதிப்படுத்துகின்றன. cuneiform translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for cuneiform The Tamils in maintaining a healthy respect for Vazakku and in fact taking the Vazakku as more primordial than CeyyuL allowed for changes both in language and script and thereby have managed to keep , both its literary and spoken variety ALIVE, and as aspects of the stream of life. Ito ay nakikilala sa pamamagitan ng mga hugis na hugis ng kalso sa mga tabletang luwad, na ginawa sa pamamagitan ng isang mapurol na tambo para sa isang stylus.